Nová výstavba - nové problémy

 

Nová výstavba – nové problémy

Kromě dalších nedodělků a závad spíše kosmetického charakteru se po roce bydlení objevily celkem zásadní problémy v provedení stavby. Konkrétně jde o střechu a strop pod střechou. V místnostech pod nejnižší úrovní pultové střechy se začaly v rozích a u přechodu stropů na stěny pod stropem objevovat vlhkostní mapy s počátečním stádiem plísní. Tento typický projev tepelných mostů byl při první reklamaci zhotovitelem stavby zdůvodněn obvyklým argumentem nedostatečného a špatného způsobu větrání a nutností vyschnutí novostavby.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Základní charakteristika objektu:

Novostavba samostatného bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami se dvěma nadzemními podlažími. Dům obdélníkového půdorysu, obvodové a nosné zdivo Ytong Lambda tl. 375 mm, stropy nad 1.N.P. panely Spirol 250, strop nad 2.N.P. sádrokartonový podhled na roštu, parozábrana, trapézový plech, tepelná a spádová vrstva z polystyrénu, střešní krytina ploché střechy jsou asfaltové střešní pásy.

Shledané závady a jejich projevy :

Tepelné mosty

V místě napojení nejnižší úrovně střechy a obvodového zdiva v místě u okapu.

Tepelná izolace střechy ukončena u obvodového zdiva, na okraji střechy pouze okapní plech ukotvený do nadezdívky obvodové stěny. Asfaltový pás je přetažen na okapní plech. V celé délce okraje střechy viditelný propadlý přechod na okapní plech. Okapní plech - viz foto je kotven do atiky vruty bez hmoždinek, takže jej drží v podstatě pouze přetažený asfaltový pás střešní krytiny. Při větších poryvech větru hrozí úplné odtržení okraje střechy a spára mezi oplechováním a zdivem atiky je netěsná.

Image 5
  

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Vzhledem ke způsobu provedení přechodu střešní konstrukce na obvodové zdivo vzniká v těchto místech tepelný most, který se projevuje kondenzací v rozích u stropu v místnostech na této straně stavby, s rizikem vzniku plísní. Tepelné mosty v neposlední řadě ovlivňují negativně i spotřebu energií na vytápění, a tepelnou pohodu dotčených obytných místností. Detailní měření termovizí nebylo možné vzhledem k počasí v době prohlídky objektivně zajistit, ale měřením teplot na povrchu stropů byly zjištěny rozdíly povrchových teplot o 2 – 3 stupně.

Vzhledem k nepřístupnosti konstrukcí nebylo možné jednoznačně prověřit provedení a ukončení parotěsných zábran, a tudíž vyloučit i prostup vlhkosti do mezistřešního prostoru a její případná kondenzace v tomto místě. Vzhledem k projevům průniků vlhkosti v místě schodišťové chodby, kde byl částečně odstraněn sádrokartonový podhled je ale nanejvýš pravděpodobné, že tento problém je v celé podstřešní ploše.

Projevy vlhkosti a průsaku vody ve stropních podhledech

Schodišťová chodba ve 2.N.P.

Stav před rozkrytím konstrukce podhledu :

Image 10

Image 11

Stav po vyříznutí podhledu :

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Zhotovitel stavby posoudil příčiny průsaku vody podhledem jako důsledek poručené celistvosti asfaltových pásů střešní krytiny a závadu údajně odstranil. Aby to byla pravda, musela by zatékající vody překonat 15-ti centimetrovou výšku vlny trapézového plechu. Tomu snad nemůže věřit sám. Z fotodokumentace však vyplývá, že jde o kondenzaci vodních par v prostorách pod trapézovým plechem.

Image 17

Z této fotografie je patrné, že podstřešní dutina je průběžná napříč oběma byty i nevytápěnou schodišťovou chodbou – zdivo je ukončeno pod spodní vlnou trapézového plechu. Právě nad nevytápěnou schodišťovou chodbou je kondenzace logicky největší. Otázkou je i kvalita provedení parotěsné zábrany, perforované kotvícími prvky, patrné je i nerovné provedení s vlnami.

Image 18

Projevem je prosakování zkondenzované vody podhledy, nedostatečné odvětrání podstřešního prostoru s rizikem vzniku plísní. Neoddělení podstřešního prostoru mezi schodišťovou chodbou a byty má důsledky i pro přenos hluku a event. zápachu mezi jednotlivými prostorami a nebezpečí v šíření požáru a kouře po celém patře.

Zhotovitel stavby odmítl poskytnout projektovou dokumentaci k posouzení zda jde o chybu již v samotné projektové dokumentaci, nebo až následnou při realizaci stavby. K reklamaci se staví laxně s evidentním záměrem oddálit řešení s blížícím se koncem záruky. Náprava problémů znamená rozkrytí a úpravu skladby celé střechy a stropních podhledů, takže půjde o nemalou částku. Navíc samozřejmě budou postižené byty po dobu oprav neobyvatelné a tedy bude nutné je vystěhovat a zajistit rodinám náhradní ubytování.

I přes reklamované závady pokračuje výstavba dalších objektů bez jakékoliv změny chybného řešení.