Měření radonu v obytných prostorách

 

Základní fyzikálně – chemické vlastnosti, výskyt

Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nereaktivní. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a díky své nestálosti postupně zaniká dalším radioaktivním rozpadem. Je známo přibližně dvacet nestabilních izotopů radonu.

Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí výskytu rakoviny plic. Přitom nebezpečné nejsou ani tak samotné izotopy radonu, ale produkty jeho přeměny, zejména krátkodobé. Ty jsou na rozdíl od radonu kovy a po svém vzniku tvoří shluky s aerosolovými částicemi nebo například s vodní párou. Takto vázané produkty přeměny radonu mohou být při vdechnutí zachyceny v dýchacím ústrojí a volně se přeměňovat. Jak radon, tak i produkty jeho přeměny polonium 218Po a 214Po emitují při své radioaktivní přeměně částice alfa. Ty mohou díky své vysoké ionizační schopnosti způsobit porušení DNA. Špatná oprava DNA pak může zapříčinit nekontrolovatelné množení buněk – rakovinu.

Radon v budovách

Pokud je základová část domu starší a nekvalitně provedená (špatná izolace základů, popraskaná podlaha, prkenná podlaha bez izolace, špatně utěsněné prostupy inženýrských sítí), může docházet k nasávání radonu do vnitřního prostředí objektu (především přízemí). Děje se tak působením komínového efektu. Rozdíl teplot v objektu a pod ním způsobí podtlak v objektu a radon je tak spolu s dalšími plyny aktivně nasáván.

Dalším možným zdrojem radonu je stavební materiál. Některé škvárobetonové tvárnice pocházející z rynholecké škváry obsahují vysoké aktivity radia. V současné době je radioaktivita všech stavebních materiálů dodávaných na český trh pod kontrolou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Česko se kvůli geologické stavbě řadí k zemím s vysokou průměrnou koncentrací radonu v bytech (118 Bq/m3). Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje limit 100 Bq/m3. Koncentrace ve volném prostoru bývá kolem 10 Bq/m3.

V ČR je více jak 20000 oblastí s vysokým rizikem radonu a vy o tom nemusíte vůbec vědět. 

Image 1

Měření radonu v obytných prostorách

Nabízím krátkodobý monitoring výskytu radonu ve Vaší nemovitosti :

Týdenní měření - základní představa o existenci radonu a jeho hodnotách, včetně technické zprávy, v ceně 7000,- Kč.

Dvoutýdenní měření – pokročilá představa o existenci radonu a jeho hodnotách, včetně technické zprávy , v ceně 9500,- Kč.

Měsíční měření – kompletní měření existence radonu a jeho hodnotách, včetně technické zprávy a orientačního návrhu řešení ochrany, v ceně 12000,- Kč.

Vlastní měření a úhrada služby

Vzhledem k hodnotě měřícího zařízení je nutná záloha 7000,- Kč před zahájením měření. Nejsem plátcem DPH, takže částky jsou konečné. Pokyny k průběhu měření Vám budou sděleny při první návštěvě. Vlastní měřící přístroj není velký, takže není třeba zvláštních opatření. Je však nutné dodržet určitá pravidla s ohledem na větrání a umístění přístroje tak, aby bylo měření vypovídající.