Ukázka výstupu inspekce "Základ" - Identifikace objektu

IDENTIFIKACE

Image 0
Typ inspekce : Inspekce – Základ 
Prověřená nemovitost : 
Typ : Rekreační objekt 
Rok výstavby : 1972-3 
Rok poslední rekonstrukce : průběžná 
Adresa : …………………….. 
Úkol : Zjištění technického objektu k prodeji 
Hodnocené technické obory : Statika Izolace proti vodě 
Povrchy Bezpečnost a požární bezpečnost 
Zvuk a hluk Úniky tepla 
Zdravotní nezávadnost Technická zařízení 
Objednatel : 
……………………….. 
Inspektor : Ing. Kratochvíl Richard 
Chýnovská 83, 252 66 Libčice nad Vltavou 
tel.: 603 300 889 
, www.richardkratochvil.cz 
Datum zpracování : 10.10.2021 
Popis objektu 
Název a místo stavby: ………………………………………….. 

Základní charakteristika objektu :

Samostatný přízemní objekt rekreační chaty, nepodsklepený, půdorys ve tvaru „L“ s obytným přízemím a podkrovím. Zastřešení sedlovou střechou nad hlavní částí domu a pultovou střechou nad přístavbou. Původní objekt obdélníkového půdorysu byl vystavěn v letech 1972 -73 a prošel pozdější rekonstrukcí jejíž součástí byla i přístavba se zádveřím a koupelnou. Dům je situován na svažitém pozemku, severní stranou je částečně zapuštěný do terénu. Součástí objektu je samostatná parkovací zpevněná plocha s vjezdem ze severní hranice pozemku vraty v oplocení a s nedokončeným zastřešením ( pouze krov, bez střešní krytiny ). Na zpevněnou parkovací plochu navazuje dřevěný přízemní zahradní domek. Vstup na pozemek vrátky v oplocení na severní i jižní straně. Příjezd ze severní i jižní strany nezpevněnou místní komunikací. Dům je obklopen udržovanou zahradou s ovocnými stromy a okrasnou zelení. Oplocení pletivem na ocelových sloupcích.

Dům je napojen z veřejných sítí na elektřinu, vodovod a tlakovou kanalizaci. Na pozemku je vlastní studna, voda ze studny je určena pouze k zálivce zahrady.

Přízemí domu je zděné, tl. obvodových stěn 300 a 450 mm s kontaktním zateplením tl. 50 mm, stropy nad přízemím domu jsou dřevěné trámové se sádrokartonovými podhledy, nad přístavbou sádrokartonový podhled zavěšený na dřevěném krovu pultové střechy. Obvodové stěny v podkroví jsou provedeny jako dřevostavba s kontaktním zateplením 50 mm s vnitřním opláštěním sádrokartonem, příčky v podkroví jsou sádrokartonové. Stropy v podkroví a šikmé podhledy střechy v obytném prostoru jsou řešeny sádrokartonovým zatepleným podhledem zavěšeným na dřevěném krovu sedlové střechy.

Podlahy v přízemí jsou kryty keramickými dlažbami, při rekonstrukci byla doplněna hydroizolace a tepelná izolace nezjištěné tloušťky. Podlahy v podkroví jsou dřevěné prkenné s celoplošnou kobercovou krytinou.

Okna jsou dřevěná zdvojená, vstupní bezpečnostní dveře.

Dispozice :

Přízemí - 1 NP: zádveří, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, dřevěné otevřené schodiště do podkroví

Podkroví - 2 .NP: schodiště z přízemí, chodba, 2 samostatné pokoje

Image 1

Technická zařízení budovy :

Objekt je napojen na veřejný vodovod, šachta s vodoměrem je u severního vstupu na parcelu. Ohřev teplé užitkové vody elektrickým zásobníkovým ohřívačem 120 l umístěným v přízemí v koupelně.

Odvod splaškových vod je řešeno přečerpáváním do veřejné kanalizace, přečerpávací šachta je poblíž vstupu na parcelu z jižní strany, ovládání tlakové kanalizace je na fasádě přístavku. Likvidace dešťových vod vsakem na pozemku.

Napojení ne elektřinu z přípojkové skříně s elektroměrem v severním oplocení přes domovní rozvaděč na západní fasádě.

V domě je vnitřní rozvod PB od takové láhve umístěné vně objektu u západní fasády ke kuchyňskému sporáku.

Vytápění objektu plechovými radiátory s rozvodem od elektrokotle ze zádveří v přízemí domu, a dále lokálním topidlem – krbovými kamny umístěnými v obývacím pokoji. Krbová kamna mají výměník na ohřev topné vody.

Odkouření kamen samostatným komínovým tělesem nad střechu objektu.

Geologické poměry :

Dle informativní geologické mapy - zpevněný sediment – břidlice, prachovec, pískovec - bez terénního zlomu.

Údaje o výskytu a výši hladiny podzemních vod nejsou k dispozici.

Radonové riziko dle informativní radonové mapy jestřední.

Prohlídka nemovitosti byla provedena za podmínek :

Říjen 2021

Dopolední hodiny ( 11 – 12.30 hod. )

Slunečné počasí – dlouhodobě občasné srážky

Teplota v exteriéru cca 18° C

Poskytnuté podklady :

Informace sdělené objednatelem

Minimální , neúplná stavební dokumentace

Informace z KN

Informace z geologických a radonových map

Průkaz energetické náročnosti budovy vzhledem k charakteru a velikosti objektu není vyžadován.

Průzkum nemovitosti

Image 2

Image 3

Image 4
 

SHRNUTÍ

Posuzovaný objekt je celkově ve velmi dobrém technickém stavu bez výskytu závažnějších poruch a rizik vyžadujících brzké řešení a výraznější další náklady. Drobné závady jsou převážně estetického charakteru a odpovídají běžnému opotřebení. Uvedená rizika a poruchy hodnotí stav konstrukcí a vnitřního prostředí na základě dostupných podkladů a místního šetření.

Shrnutí dle jednotlivých technických oborů:

V oblasti statiky nebyla shledána žádná podstatná rizika, nebo jsou dlouhodobě bez projevů.

V oblasti hydroizolace se jedná především o rizika:

·       Nedopojení okapního svodu na jižní fasádě

·       Netěsné spáry vložených vnějších parapetů

·       Při havárii spotřebičů není zajištěn záchyt, nebo odvod vody

V oblasti povrchy se jedná především o rizika:

·       Poruchy styků sádrokartonových desek v podhledech a na stěnách – velmi mírný projev

V oblasti bezpečnost a požár se jedná především o rizika:

·       Absence zábradlí vnitřního i vnějších schodišť

·       Absence zábradlí u opěrné zdí u západní fasády

·       Nebezpečné schody ke vstupním vrátkům z jižní strany, absence zábradlí

·       Možnost úrazu nárazem do konstrukce schodiště do podkroví

·       Nezpevněná příjezdová cesta k objektu

·       Chybějící čidlo autonomní detekce

·       Absence hasícího přístroje

·       Obvodové stěny dřevěné nástavby bez prokázané požární odolnosti

V oblasti zvuk a hluk se jedná především o rizika:

·       Bez závažnějších rizik – stav odpovídající době výstavby

V oblasti úniky tepla se jedná především o rizika:

·       Riziko nedostatečné vzduchotěsnosti v podkroví

·       Původní okna s neodpovídajícími tepelně technickými parametry

·       Možné vyšší náklady na vytápění domu

V oblasti zdravotní nezávadnosti se jedná především o rizika :

·       Možné obecné riziko vzniku plísní v rozích a koutech podkrovních místností u podkrovních bytů

·       Možné obecné riziko kondenzace vodní páry u obytného podkroví se zateplením střechy mezi krokvemi

·       Riziko přehřívání podkrovních prostor u dřevostavby

·       Oblast se středním radonovým rizikem

V oblasti TZB (technická zařízení budov) se jedná především o rizika:

Elektroinstalace - absence aktuální revize, nedostatečný počet zásuvek, chybějící slaboproudé rozvody

Vytápění – spalinové cesty – absence aktuální revize

Vzduchotechnika - bez zjevných závad

Plyn – chybí aktuální revize spotřebiče – sporáku, nedostatečný přístup k uzávěru plynu

Vodovod – bez zjevných závad

Kanalizace - bez zjevných závad

POUČENÍ

Hodnocení nemovitosti je provedeno na základě vizuální prohlídky nezakrytých konstrukcí. Případné návrhy řešení nenahrazují projektovou dokumentaci.